Regulamin wewnętrzny

 

Numer alarmowy dla nagłych przypadków

Holenderski numer alarmowy na straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe to 112. Numeru tego należy używać wyłącznie w SYTUACJACH NAGŁYCH (= zagrożenie życia). Nieuzasadnione użycie numeru alarmowego jest surowo karane. W nagłych sytuacjach należy zawsze kontaktować się również z Covebo.

Krajowy numer policji

Policja posiada także krajowy numer do zgłaszania mniej pilnych spraw: 0900-8844 (np. zgłoszenie kradzieży).

______________________

 

Palenie

Palenie w mieszkaniu jest zabronione (można palić na zewnątrz).

Hałas

Powodowanie uciążliwości (związanych z hałasem) dla okolicznych mieszkańców uznajemy za niedopuszczalne zachowanie szkodzące dobremu imieniu Covebo. Jeżeli będzie się ono powtarzać, Covebo może jednostronnie rozwiązać umowę najmu. W Holandii przyjmuje się, że cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 7.00 (= np. nie używa się wtedy wiertarek, nie słucha głośnej muzyki).

Zwierzęta domowe

W mieszkaniu i jego pobliżu nie mogą przebywać zwierzęta (domowe).

______________________

 

Sprzątanie

Lokatorzy mają obowiązek dbać o czystość i porządek w mieszkaniu i ogrodzie. Surowo zabrania się malowania mieszkania, wywiercania lub wybijania otworów w ścianach oraz uszkadzania mieszkania w jakikolwiek inny sposób.

Energia elektryczna

Lokatorzy powinni gospodarować energią elektryczną w sposób racjonalny i świadomy. Oznacza to, że należy:

  • ustawiać termostat na maksymalnie 18ºC w nocy oraz gdy nikogo nie ma w domu;
  • ustawiać termostat na maksymalnie 21ºC, gdy ktoś jest w domu;
  • skręcać ogrzewanie, gdy otwiera się szeroko drzwi zewnętrzne lub okna;
  • wyłączać światło i urządzenia elektryczne, gdy nikogo nie ma w domu i gdy wszyscy śpią.

Odpady

Lokatorzy sami odpowiadają za wywożenie odpadów. Jeśli w mieszkaniu lub jego pobliżu znajduje się zbyt dużo odpadów, Covebo wywiezie je na wysypisko. Koszty składowania i robocizny wynoszą 34,50 EUR za godzinę na podstawie liczby roboczogodzin. Całkowitymi kosztami zostaną proporcjonalnie obciążeni wszyscy lokatorzy.

______________________

 

Wyposażenie

Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone. Wszystko jest zadbane i w dobrym stanie. Jeśli nowi lokatorzy stwierdzą w chwili przyjazdu uszkodzenia w mieszkaniu lub braki, powinni to zgłosić Covebo w ciągu 24 godzin. W przeciwnym razie można zostać pociągniętym do odpowiedzialności za niezgłoszone szkody..

Klucz

Lokatorzy otrzymują klucz do mieszkania. Klucz należy zwrócić Covebo w razie wyjazdu lub urlopu. W przypadku utraty lub niezwrócenia klucza do domu koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia.

Ryzyko własne

Pracownik przebywa w mieszkaniu na własne ryzyko. Lokatorzy sami odpowiadają za przywiezione ze sobą rzeczy osobiste.

______________________

 

Zamykanie drzwi

Jeśli w mieszkaniu nikogo nie ma, powinno być ono zamknięte. Oznacza to, że drzwi wejściowe należy zamknąć na klucz i zamknąć okna, które są dostępne od zewnątrz.

Natychmiastowe opuszczenie mieszkania

W przypadku rozwiązania umowy o pracę tymczasową i/lub wypowiedzenia umowy najmu ze względu na nieprzestrzeganie zasad zachowania firma Covebo nie ma obowiązku przestrzegania postanowienia o okresie ochronnym dotyczącym miejsca zakwaterowania wynoszącym dwa tygodnie, a dany pracownik będzie musiał się niezwłocznie wyprowadzić.

Narkotyki

Zabrania się posiadania oraz zażywania narkotyków w mieszkaniu i jego pobliżu.

______________________

 

Bezpieczeństwo pożarowe

W związku z bezpieczeństwem pożarowym mieszkania zostały wyposażone w gaśnice, czujniki dymu oraz koce gaśnicze. Przedmioty te przynależą do mieszkania. Ze względu na bezpieczeństwo każdego z lokatorów wyraźnie prosimy o pozostawianie ich w mieszkaniu.

Nocowanie gości

Zabrania się oferowania na własną rękę noclegu w mieszkaniu bez uzgodnienia tego z Covebo. Nocleg osób postronnych jest dozwolony wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Należy o tym również powiadomić. W przypadku niezgłoszenia tego rodzaju noclegu Covebo może zażądać od osoby odpowiedzialnej za mieszkanie zapłaty 50,- EUR za noc/za osobę.

Szkody

Jeśli w czasie pobytu w mieszkaniu wystąpią szkody bądź zaginie jakikolwiek mebel lub element wyposażenia mieszkania, należy to niezwłocznie zgłosić Covebo. Można zdecydować się na zawarcie ubezpieczenia OC za pośrednictwem Covebo. Jeśli szkody powstały nie z winy mieszkańców, ubezpieczenie OC pokryje ich koszt. Jeśli pracownik umyślnie spowodował szkody, ich koszty będą dochodzone od pracownika.

______________________

 

Koniec pracy

Po zakończeniu oferowanej pracy i/lub w przypadku zakończenia umowy o pracę tymczasową można korzystać z miejsca zakwaterowania zapewnionego przez Covebo przez maksymalnie dwa tygodnie. Za ten czas naliczana będzie stała opłata w wysokości 109,- EUR za tydzień.

Opuszczenie mieszkania

Opuszczając mieszkanie, należy pozostawić je oraz ogród w czystości i nienaruszonym stanie. Za ewentualnie niezgłoszone wcześniej uszkodzenia lub braki obciążeni zostaną zarówno pozostający, jak i wyjeżdżający lokatorzy. Dotyczy to również ewentualnych kosztów sprzątania poniesionych przez Covebo, aby doprowadzić opuszczone mieszkanie do stanu używalności. Z tego tytułu nalicza się opłatę w wysokości 34,50 EUR za godzinę za osobę sprzątającą, na podstawie liczby roboczogodzin. Całkowitymi kosztami zostaną proporcjonalnie obciążeni wszyscy lokatorzy.

Grzywna

W razie naruszenia powyższych zasad Covebo może nałożyć grzywnę. Covebo ma również prawo do dochodzenia od pracownika zwrotu kosztów poniesionych przez firmę w wyniku wykroczeń lub spowodowania szkód (= artykuł 12). (Pełny wykaz – zob. regulamin pracowniczy.)

______________________