Domový poriadok

 

Tiesňové číslo pre prípad núdze

Holandské tiesňové volania hasičského záchranného zboru, polície a zdravotnej služby je 112. Toto číslo je určené iba pre núdzové prípady (= život ohrozujúce situácie). Zneužitie tohto čísla sa prísne trestá. V prípade núdze sa vždy skontaktujte so spoločnosťou Covebo.

Celoštátne platné číslo polície

Polícia má aj celoštátne platné číslo pre záležitosti, ktoré znesú odklad: 0900-8844 (napr. podanie oznámenia v prípade krádeže).

______________________

 

Fajčenie

Fajčenie v ubytovacom zariadení je zakázané (vonka sa fajčiť môže).

Hluk

Obťažovanie susediacich obyvateľov (hlukom) považujeme za neprípustné správanie, ktoré zároveň poškodzuje dobré meno spoločnosti Covebo. V prípade opakovaného správania môže spoločnosť Covebo jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu. V Holandsku je zvykom, že nočný kľud je od 22:00 do 7:00 (= napr. žiadne vŕtanie, žiadna hlasná hudba).

Domáce zvieratá

Prítomnosť (domácich) zvierat v ubytovacom zariadení alebo pri ňom je zakázané.

______________________

 

Upratovanie

Obyvatelia sú povinní udržiavať ubytovacie zariadenie a záhradu v čistote a poriadku. V ubytovacom zariadení je absolútne zakázané natierať farby, vŕtať/vyrábať diery do stien alebo inak ho poškodzovať.

Energie

Ubytovaní musia energie využívať hospodárne a uvedomelo. Znamená to:

  • v noci a keď nikto nie je doma: termostat nastavte na maximálne 18 ºC
  • ak sú ubytovaní v dome: termostat nastavte na maximálne 21 ºC
  • nezapínajte kúrenie, keď sú vonkajšie dvere a/alebo okná otvorené dokorán
  • vypínajte svetlá a spotrebiče, keď nikto nie je doma a keď všetci spia.

Odpadky

Ubytovaní sami zodpovedajú za odvoz odpadkov. Ak na pozemku alebo v jeho blízkosti zostane príliš veľa odpadu, spoločnosť Covebo ho zlikviduje. Náklady na skládkovanie a prácu predstavujú 34,50 € za hodinu na základe počtu vynaložených hodín práce na jednu osobu. Celkové náklady sa rovnomerne rozdelia medzi všetkých ubytovaných.

______________________

 

Zariadenie

Ubytovacie zariadenie je zariadené, vybavené nábytkom a príslušenstvom. Všetko je v dobrom a čistom stave. Ak si noví ubytovaní po príchode všimnú poškodenie alebo poškodenie ubytovacieho zariadenia, sú povinní to do 24 hodín nahlásiť spoločnosti Covebo. Ak tak neurobia, môžu byť neskôr zodpovední za nenahlásené škody.

Kľúč

Ubytovaní dostanú kľúč od ubytovacieho zariadenia. Pri odchode alebo v prípade čerpania dovolenky je potrebné vrátiť kľúč spoločnosti Covebo. Ak sa kľúč od ubytovacieho zariadenia stratí alebo ho ubytovaní nevrátia, náklady budú účtované na ťarchu mzdy.

Vlastné riziko

Bývanie v ubytovacom zariadení je na vlastné riziko. Ubytovaní sú sami zodpovední za súkromné vlastníctvo, ktoré im nepatrí.

______________________

 

Zamykanie

Keď v ubytovacom zariadení nie je nikto ubytovaný, musia sa zamknúť. Znamená to, že vonkajšie dvere musia byť zamknuté a musia byť zatvorené okná, ktoré sú prístupné zvonka.

Okamžitý odchod

Ak bola vypovedaná zmluva o dočasnom zamestnaní a/alebo ak bola ukončená nájomná zmluva z dôvodu nedodržiavania pravidiel správania alebo domového poriadku, spoločnosť Covebo nemusí dodržať dvojtýždňovú lehotu na zabezpečenie ubytovania a príslušný ubytovaný musí okamžite odísť.

Drogy

Užívanie a prechovávanie drog v ubytovacích zariadeniach a v ich okolí je zakázané.

______________________

 

Požiarna bezpečnosť

V súvislosti s požiarnou bezpečnosťou musia byť domy vybavené hasiacimi prístrojmi, detektormi dymu a požiarnou prikrývkou. Tieto predmety patria k ubytovaciemu zariadeniu, a preto vás výslovne žiadame, aby ste ich tam nechali v záujme bezpečnosti každého ubytovaného.

Návšteva v ubytovacom zariadení

Je zakázané poskytovať ubytovanie cudzím osobám z vlastnej iniciatívy a bez dohody so spoločnosťou Covebo. Návštevy s prenocovaním sa povoľujú iba v naliehavých prípadoch a vždy po dohode. V prípade nenahlásenia návštevy v ubytovacom zariadení môže spoločnosť Covebo účtovať zodpovednej osobe v ubytovacom zariadení poplatok vo výške 50 € za noc na osobu.

Škoda

Ak počas vášho pobytu dôjde k poškodeniu alebo sa stratí nábytok či vybavenie, ste povinní to bezodkladne nahlásiť spoločnosti Covebo. Môžete sa rozhodnúť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu prostredníctvom spoločnosti Covebo. Ak škoda vznikne bez zavinenia ubytovaných, bude hradená z poistenia zodpovednosti za škodu. Ak zamestnanec spôsobí škodu úmyselne, náklady sa budú vymáhať od neho.

______________________

 

Ukončenie činností

Po skončení výkonu ponúknutých činností a/alebo po uplynutí platnosti zmluvy o dočasnom zamestnaní smiete využívať ubytovanie zabezpečené spoločnosťou Covebo ešte maximálne dva týždne. V tejto súvislosti vám vyúčtujeme sumu vo výške 109,- € na týždeň.

Odchod

Pri odchode by ste mali zanechať pozemok a záhradu v čistote, poriadku a v kompletnom vybavení. Všetky škody alebo chýbajúce predmety, ktoré neboli predtým nahlásené, budú vymáhané od zostávajúcich aj odchádzajúcich ubytovaných. Vzťahuje sa to aj na náklady na upratovanie, ktoré vzniknú spoločnosti Covebo, aby bola znečistená nehnuteľnosť opäť reprezentatívna. Za tieto práce si účtujeme 34,50 € za hodinu na upratovača podľa počtu odpracovaných hodín. Celkové náklady sa rovnomerne rozdelia medzi všetkých ubytovaných.

Pokuta

V prípade porušenia uvedených pravidiel môže spoločnosť Covebo uložiť pokutu. Spoločnosť Covebo je tiež povinná preniesť na zamestnanca všetky náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku porušenia alebo spôsobenia škody (= článok 12). (Úplný prehľad nájdete v personálnych predpisoch).

______________________