Domovní řád

 

Telefonní číslo pro naléhavé případy

Nizozemské telefonní číslo tísňového volání na hasiče, policii a záchrannou službu je 112. Toto číslo je určeno pouze pro NALÉHAVÉ PŘÍPADY (= život ohrožující situace). Zneužití čísla tísňového volání je přísně trestáno. Vždy kontaktujte společnost Covebo, a to i v naléhavých případech.

Celostátní telefonní číslo na policii

Policie má také celostátní telefonní číslo pro jiné než naléhavé případy: 0900-8844 (např. nahlášení krádeže).

______________________

 

Kouření

V ubytovacím zařízení není povoleno kouřit (ale venku ano).

Hluk

Obtěžování sousedů (hlukem) je považováno za nepřípustné chování, které rovněž poškozuje dobré jméno společnosti Covebo. V případě opakovaného jednání může společnost Covebo nájemní smlouvu jednostranně vypovědět. V Nizozemsku je zvykem dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00 (= např. žádné vrtání, žádná hlasitá hudba).

Domácí zvířata

Přítomnost (domácích) zvířat v ubytovacím zařízení a jeho okolí není povolena.

______________________

 

Úklid

Obyvatelé jsou povinni udržovat ubytovací zařízení a zahradu v čistotě a pořádku. Je naprosto zakázáno v ubytovacím zařízení nanášet barvy, vrtat/dělat díry do zdí nebo jakkoli jinak zařízení poškozovat.

Energie

Obyvatelé by měli využívat energii normálně a vědomě. To znamená:

  • V noci a když nikdo není doma: termostat na maximálně 18 °C
  • Když jsou lidé v domě: termostat na maximálně 21 °C
  • Žádné topení, když jsou venkovní dveře a/nebo okna dokořán
  • Vypínání světel a spotřebičů, když nikdo není doma a když všichni spí.

Odpad

Obyvatelé jsou odpovědní za likvidaci odpadu sami. Pokud v ubytovacím zařízení nebo v jeho blízkosti zůstane příliš mnoho odpadu, společnost Covebo jej zlikviduje. Náklady na svoz a pracovní sílu ve výši 34,50 EUR za hodinu na základě počtu odpracovaných hodin. Celkové náklady se rozdělí rovným dílem mezi všechny obyvatele.

______________________

 

Inventura

Ubytovací zařízení je zařízené, vybavené nábytkem a inventářem. Vše je v dobrém a uklizeném stavu. Pokud si noví obyvatelé při příjezdu všimnou jakéhokoli poškození nebo závady v ubytovacím zařízení, musí to do 24 hodin nahlásit společnosti Covebo. Pokud tak neučiní, mohou být později pohnáni k odpovědnosti za nenahlášenou škodu.

Klíč

Obyvatelé obdrží klíč od ubytovacího zařízení. Při odjezdu nebo dovolené je třeba klíč vrátit společnosti Covebo. V případě ztráty nebo nevrácení klíče od domu budou náklady přeneseny na plat.

Vlastní riziko

Pobyt v ubytovacím zařízení je na vlastní nebezpečí. Obyvatelé jsou sami odpovědní za přinesený soukromý majetek.

______________________

 

Zamykání

Pokud se v ubytovacím zařízení nikdo nenachází, mělo by být uzamčeno. To znamená, že venkovní dveře by měly být zamčené a zvenčí přístupná okna zavřená.

Přímý odjezd

Pokud byla ukončena smlouva o dočasném zaměstnání a/nebo nájemní smlouva z důvodu nedodržování pravidel chování nebo domovního řádu, nemusí společnost Covebo dodržet dvoutýdenní lhůtu pro ubytování a dotyčný obyvatel musí okamžitě odejít.

Drogy

Užívání a držení drog v ubytovacím zařízení a jeho okolí je zakázáno.

______________________

 

Požární bezpečnost

V souvislosti s požární bezpečností jsou ubytovací zařízení vybavena hasicími přístroji, detektory kouře a protipožárními přikrývkami. Tyto předměty patří k ubytovacímu zařízení a výslovně vás žádáme, abyste je v ubytovacím zařízení zanechali; je to pro bezpečnost každého obyvatele.

Návštěvy hostů

V ubytovacím zařízení není dovoleno ubytovávat osoby bez konzultace se společností Covebo a z vlastní iniciativy. Návštěvy hostů pouze v naléhavých případech, a proto vždy po dohodě. V případě nenahlášení návštěvy v ubytovacím zařízení může společnost Covebo účtovat odpovědné osobě v ubytovacím zařízení poplatek ve výši 50 EUR za noc a osobu.

Škoda

Pokud během pobytu dojde ke škodě nebo se ztratí nábytek či inventář, musíte to společnosti Covebo neprodleně nahlásit. Můžete se rozhodnout uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu prostřednictvím společnosti Covebo. Pokud dojde ke škodě bez zavinění obyvatel, bude tato škoda uhrazena z pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud zaměstnanec způsobil škodu úmyslně, budou náklady vymáhány po zaměstnanci.

______________________

 

Ukončení práce

Po skončení nabízené práce a/nebo v případě ukončení smlouvy o dočasném zaměstnání budete mít ještě maximálně dva týdny přístup k ubytování od společnosti Covebo. Za tuto službu se účtuje pevná částka 109 € týdně.

Odjezd

Při odjezdu je třeba zanechat ubytovací zařízení a zahradu čisté, uklizené a kompletní. Případné škody nebo chybějící předměty, které nebyly předem nahlášeny, budou vymáhány po zůstávajících i odjíždějících obyvatelích. To platí i pro náklady na úklid, které společnost Covebo vynaložila na to, aby znečištěné ubytovací zařízení bylo opět reprezentativní. Za to si účtujeme 34,50 € za hodinu na jednoho pracovníka úklidu podle počtu odpracovaných hodin. Celkové náklady se rozdělí rovným dílem mezi všechny obyvatele.

Pokuta

V případě porušení výše uvedených pravidel může společnost Covebo uložit pokutu. Společnost Covebo je rovněž povinna přenést na zaměstnance veškeré náklady, které jí vzniknou v důsledku porušení nebo uplatnění škody (= článek 12). (Úplný přehled naleznete v personálním řádu).

______________________