Covebo jest odpowiedzialny i szanuje prywatność wszystkich swoich kandydatów, pracowników tymczasowych, pracowników listy płac, migrantów zarobkowych, stałych pracowników, osób samozatrudnionych, osób kontaktowych zleceniodawców, dostawców i osób odwiedzających stronę internetową. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są traktowane w sposób poufny i są zabezpieczone zgodnie z naszą polityką prywatności, tak aby zaufanie, które nam Państwo pokładają, było zachowane.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy Państwu wyjaśnić, jakie dane osobowe od Państwa gromadzimy i zapisujemy, w jakim czasie i w jakim celu. Wyjaśniamy również, komu przekazujemy Państwa dane osobowe i kto je przetwarza. Ponadto przedstawiamy także jasny opis Państwa praw i obowiązków oraz co mogą Państwo zrobić. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać.

Kim jesteśmy

Covebo Group jest wielopodmiotową spółką holdingową w Europie, która codziennie ciężko pracuje, aby pomóc ludziom w znalezieniu pracy. Oddelegowujemy ludzi do pracy, pośredniczymy, rekrutujemy i wybieramy oraz staramy się zapewnić naszym kandydatom, pracownikom tymczasowym, stałym pracownikom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i klientom najlepszą obsługę, jaką możemy zaoferować każdego dnia.

Nasza różnorodność usług jest oferowana i wdrażana przez Covebo Group i wszystkie jej podmioty stowarzyszone (na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności znajdują się informacje o podmiotach stowarzyszonych). Siedziba grupy Covebo mieści się w Nijkerk, Ambachtsstraat 13, 3861 RH Holandia i jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 63558939.

Co robimy?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Użytkownik może podawać je dobrowolnie, ale w przypadku niektórych danych mamy prawny obowiązek je zbierać i przetwarzać. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia naszych usług, zapewnienia, że nasze usługi najlepiej spełniają Państwa życzenia i oczekiwania oraz w celu spełnienia oczekiwań lub zobowiązań, które mamy wobec naszych klientów, dostawców lub innych osób trzecich.

Jakie dane zbieramy od Państwa?

Gdy przychodzisz do nas, zbieramy od Ciebie dane niemal natychmiast. Może mieć to miejsce w związku z odwiedzeniem naszej strony internetowej, rejestracją, kontaktem z jednym z naszych oddziałów lub nawet osobistą wizytą w naszym oddziale. Możliwe jest również, że znajdziemy Państwa na publicznych stronach internetowych, na których zamieścili Państwo swoje dane, z których może wynikać, że są Państwo zainteresowani jedną z naszych usług.

Odwiedziny strony internetowej

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, natychmiast przetwarzamy Państwa dane. Przetwarzamy Państwa adres IP, lokalizację i rejestrujemy Państwa wizytę na stronie internetowej oraz trasę, którą na niej podążacie. Robimy to w celu optymalizacji i udoskonalenia naszej strony internetowej i jej użytkowania. Dzięki temu strona ta może lepiej spełniać Państwa oczekiwania, a jej obsługa jest uproszczona. Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie plików cookies.

Rejestracja

Mogą się Państwo u nas zarejestrować na różne sposoby. Można to zrobić za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, ale także telefonicznie lub w naszym biurze. Na następujących bezpośrednich stronach internetowych można się zarejestrować:

Oprócz naszych własnych stron internetowych, oferty pracy zamieszczamy również na portalach z ofertami pracy. Jeśli odpowiedzą Państwo na jedno z naszych wakatów, będziemy również przetwarzać Państwa dane.

Podczas rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania;
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące urodzenia, wieku, płci;
 • doświadczenie zawodowe i życiorys (CV);
 • zdjęcia i/lub nagrania wideo;
 • szkolenia, staże i kursy;
 • formularze oceny i wyniki wszelkich testów lub zadań;
 • dane dotyczące dostępności;
 • informacje o mobilności, takie jak dostęp do własnego transportu i posiadane prawa jazdy;
 • inne dane, które mają wartość dodaną, aby ocenić, na które stanowisko lub w jakiej firmie są Państwo najbardziej odpowiedni.

Zatrudniony w Covebo

Po rozpoczęciu pracy lub pracując w naszej firmie, będziemy przetwarzać następujące dane:

 • dodatkowe dane osobowe, takie jak narodowość, numer BSN, numer dowodu osobistego oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na pracę;
 • dane do wykonania prawidłowego administrowania listami płac;
 • dane dotyczące płatności;
 • inne kwestie, takie jak rejestracje urlopów i nieobecności w pracy;
 • inne informacje istotne z punktu widzenia zarządzania personelem lub kwestii związanych z zasobami ludzkimi, takie jak numery alarmowe, stan cywilny, sytuacja rodzinna odnośnie emerytury;
 • jeśli jest to konieczne dla stanowiska i/lub firmy, w której zamierzają Państwo pracować, mogą być również przetwarzane specjalne dane osobowe, takie jak zaświadczenie o niekaralności lub badanie lekarskie. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym.

Klienci, zleceniodawcy lub inne relacje biznesowe

Jeśli są Państwo naszą osobą kontaktową dla klientów, zleceniodawców lub innych relacji biznesowych, przetwarzamy Państwa następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe, takie jak e-mail i/lub numer telefonu (najlepiej dane biznesowe);
 • dane dotyczące działalności gospodarczej, takie jak rejestracja w Izbie Handlowej, numer VAT, dane dotyczące płatności i inne dane istotne z punktu widzenia realizacji umowy.

To robimy z Państwa danymi

Korzystamy z Państwa danych, aby móc zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie pracy i HR. Obejmuje to rekrutację i selekcję, mediację, zatrudnienie tymczasowe, oddelegowanie, listy płac, administrację płac, kwestie z zakresu HR oraz coaching i rozwój osobisty.

Państwa dane są przetwarzane, aby:

 • informować Państwa o naszych usługach lub kwestiach związanych z HR, które mogą być dla Państwa interesujące. Może być to w formie biuletynu informacyjnego, wiadomości e-mail z między innymi, ofertami pracy lub informacjami dotyczącymi zatrudnienia. W tym celu potrzebna jest Państwa zgoda, którą można znaleźć na portalu (opt-in);
 • mieć możliwość zapraszania Państwa na spotkania, wydarzenia lub podobne;
 • pomóc Państwu w skontaktowaniu się z nami, np. zadając pytania za pośrednictwem strony internetowej lub w inny alternatywny sposób;
 • dopasować Państwa kandydaturę do wolnego stanowiska (dopasowanie), które jak najlepiej odpowiada Państwa oczekiwaniom, wymaganiom i możliwościom;
 • móc ocenić, czy byliby Państwo odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko pracy w naszej organizacji lub u jednego z naszych klientów;
 • optymalizować i doskonalić nasze usługi;
 • być w stanie proaktywnie przedstawić Państwa jednemu z naszych klientów lub firm, w których mogą być Państwo wartością dodaną i/lub do których mogliby Państwo pasować pod względem wydajności i dostępności;
 • pośredniczyć Państwu w podjęciu pracy tymczasowej lub stałej lub w skierowaniu do pracy na własny rachunek;
 • być w stanie zrealizować dobre wykonanie administracji listy płac, takie jak przetwarzanie odcinków płac, dokonywanie płatności, ale także dokonywanie przekazów pieniężnych do organów podatkowych, funduszu emerytalnego i innych;
 • wypełniać nasze obowiązki w przypadku wykonywania umowy o pracę, umowy zlecenia lub pracy na własny rachunek;
 • utrzymywać z Państwem kontakt w sprawie Państwa dostępności, planowania i oferowania pracy lub innych spraw związanych z pracą;
 • móc przetwarzać kwestie związane z korzystaniem z samochodów w leasingu i ewentualnie zwrotu kosztów paliwa lub zwroty kosztów podróży oraz wszelkie kary związane z ruchem drogowym;
 • przeprowadzać i przetwarzać oceny wyników w pracy i pracowników, a tym samym szukać możliwości rozwoju i szkolenia;
 • zapewnić odpowiednie ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób prawnych oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków;
 • prezentować Państwu oferty, z których mogą Państwo skorzystać, takich jak firmy, z którymi zawarliśmy umowy zbiorowe, i mogą Państwo korzystać z tych umów;
 • przeprowadzać badania na temat satysfakcji i/lub usług naszej organizacji;
 • móc Państwa dobrze nadzorować w przypadku nieobecności w pracy, podczas procesu reintegracji i działań następczych;
 • dostarczać naszej organizacji informacji dotyczących zarządzania w celu optymalizacji i doskonalenia naszej działalności, a tym samym doskonalenia naszych usług i samej firmy.

Osoby pochodzące z zagranicy

Jeśli pochodzą Państwo z zagranicy i zamierzają u nas pracować, możemy wtedy zaoferować Państwu dodatkowe usługi oprócz tych, dla których przetwarzamy Państwa dane. W tym przypadku przetwarzamy dane, aby:

 • zorganizować Państwa wyjazd do Holandii;
 • zapewnić Państwu dobre zakwaterowanie w Holandii;
 • poinformować Państwa o kulturze Holandii i związanych z nią ustawach i rozporządzeniach;
 • zaoferować i zapewnić Państwu ubezpieczenia w tym rejestrację i wyrejestrowywanie, opłacanie obowiązkowych składek, takich jak na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie wypadkowe;
 • zapewnić Państwu środek transportu z miejsca zamieszkania w Holandii do Państwa pracy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane traktujemy w sposób ostrożny i poufny. Aby móc zaoferować Państwu nasze usługi, naszym pracownikom zapewnimy wgląd w Państwa dane. Zapewniamy, że tylko ci pracownicy mają wgląd w Państwa dane, dla których jest to ważne odnośnie ich pracy, a jednocześnie dla oferowania Państwu naszych usług lub realizacji umowy.

Udostępniając Państwa dane osobom trzecim, ograniczymy to do minimum lub zgodnie z wymogami ustawowymi.

Podczas pośrednictwa w pracy, będziemy dzielić się Państwa danymi z odpowiednimi klientami i/lub firmami, do których, jak sądzimy, będą Państwo wartość dodaną.

Jeśli pracują Państwo dla naszej organizacji lub dla jednego z naszych klientów w naszym imieniu, jesteśmy wtedy prawnie zobowiązani do przestrzegania umowy i do przeprowadzenia administracji listy płac. W związku z tym przekażemy Państwa dane następującym organizacjom lub organom: organom podatkowym, funduszom emerytalnym oraz, w stosownych przypadkach wnioskodawcom.

W przypadku nieobecności w pracy i nadzoru w czasie tego okresu, poinformowany zostanie także urząd ds. medycyny pracy oraz, w stosownych przypadkach, lekarz medycyny pracy. Z uwagi na prawny obowiązek podejmowania działań następczych i sprawowania nadzoru, przekażemy Państwu informacje dotyczące tych działań. W razie potrzeby Państwa dane przekażemy również do holenderskiego urzędu pracy (UWV), na przykład w przypadku odejścia z pracy w trakcie nieobecności.

Aby jako organizacja wywiązać się ze swoich obowiązków oraz móc monitorować i gwarantować jakość naszej działalności, regularnie przeprowadzane są kontrole przez akredytowane instytucje audytowe i księgowe. Do celów tych kontroli udostępnione będą również Państwa dane, ale tylko w celu zagwarantowania naszej jakości i utrzymania naszych działalności biznesowych na wysokim poziomie.

Jeśli pochodzą Państwo z zagranicy, a my oferujemy i świadczymy dla Państwa inne usługi, podamy również Państwa dane osobom trzecim. Dotyczy to wyłącznie usług, które oferujemy Państwu dodatkowo i na które wyraźnie wyrazili Państwo zgodę. Obejmuje to zapewnienie zakwaterowania, ubezpieczenia i środków transportu.

W celu rozwoju osobistego w formie osobistego prowadzenia, kursów i/lub szkoleń, przekażemy Państwa dane jednostkom szkoleniowym i firmom, które w naszym imieniu są zaangażowane w Państwa rozwój i szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące Effect

W ramach jednostki Effect administrowanie płacami i zarządzanie umowami o pracę czasową lub formalnymi praktykami zatrudnienia zostały zlecone organizacji zajmującej się płacami. Aby móc prawidłowo wypłacać wynagrodzenie i udostępniać Państwa zleceniodawcom Effect, Państwa dane zostaną przekazane do tej organizacji zajmującej się płacami. Zostaną Państwo o tym wcześniej poinformowani.

Może się także zdarzyć, że w rzadkich przypadkach będziemy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych. Może mieć to miejsce w drodze nakazu sądowego lub w celu zapewnienia zgodności z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym na czas, chyba że z przyczyn prawnych nie będziemy w stanie tego zrobić.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będą Państwo chcieli korzystać z naszych usług. Jesteśmy również objęci ustawowymi i wykonawczymi obowiązkami odnośnie przechowywania danych. Obejmuje to dostarczanie dowodów i/lub ewentualnych roszczeń, które mogą odnosić się do teraźniejszości i przeszłości.

W przypadku, gdy nie mamy ku temu powodów prawnych lub regulacyjnych, zwrócimy się do Państwa z wyraźną prośbą o wyrażenie na to dobrowolnej zgody. Oczywiście mogą Państwo cofnąć to pozwolenie, jeśli nie chcą już korzystać z naszych usług. Więcej informacji na temat wycofywania zgody lub uzyskiwania dodatkowych informacji znajduje się również w części “Dane kontaktowe”.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wskazany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa, które zostały wdrożone zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi lub powiadomieniu osób trzecich o Państwa danych osobowych. Covebo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie. W przypadku przekazania Państwa danych osobom trzecim, gwarantujemy, że zobowiązują się one do przestrzegania tych samych zasad.

Jakie mają Państwo prawa?

Oprócz przetwarzania danych osobowych mają Państwo również pewne dodatkowe prawa jako osoba.

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania

W każdej chwili mogą Państwo przeglądać swoje dane i w razie potrzeby je korygować. Za pośrednictwem portalu można przeglądać i zmieniać najważniejsze dane.

Poprawa, usunięcie i ograniczenie

Mają Państwo pełną swobodę dzielenia się wszystkim, czym chcą. Oczywiście mają Państwo również prawo do niepodawania pewnych informacji lub żądania od nas ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia. Usunięcie Państwa danych może mieć konsekwencje dla usług, które Państwu zapewniamy. Może to spowodować utratę szeregu usług. Ponadto złożenie wniosku o usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie mamy prawnego obowiązku przechowywania tych danych. Możemy także ograniczyć dostęp do Państwa informacji naszym pracownikom i osobom trzecim.

Prawo sprzeciwu

Zawsze mogą Państwo poprosić nas, abyśmy z poważnych i uzasadnionych powodów nie przetwarzali danych. W zależności od tego, czy istnieją podstawy prawne do przetwarzania, rozważymy Państwa wniosek i w miarę możliwości spełnimy go. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na bezpośredni marketing, nie potrzeba do tego mieć żadnych powodów i można to w każdej chwili zgłosić.

Prawo do przesyłania danych

Mają Państwo prawo zażądać danych osobowych, które przetwarzaliśmy na Państwa temat w uporządkowany, powszechny i możliwy do odczytu maszynowego sposób i/lub następnie przekazać je innej odpowiedzialnej stronie.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać wszystkie dokonane na podstawie Państwa uprzedniej zgody przetwarzanie danych. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może to mieć wpływ na oferowane przez nas usługi.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań, uwag i/lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub realizacji jednego z Państwa praw, mogą się Państwo z nami zawsze skontaktować. Mogą się Państwo oczywiście kontaktować także z Państwa osobą kontaktową w firmie. Mogą się Państwo również skontaktować się z nami drogą mailową: mailprivacy@covebo.nl lub listownie: Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk, Holandia, wspominając o Oświadczeniu o prywatności.

Covebo Group

Grupa składa się z kilku podmiotów, znajdujących się zarówno w Holandii, jak i za granicą.

Holding

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.

Holenderskie agencje pracy tymczasowej

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.

Rekrutacja

 • FYGI B.V.

Agencje rekrutacyjne

 • PRAN Sp Z.o.o.
 • PRAN Spain
 • Covebo Recrutare SRL
 • Covebo Hungary Ltd.
 • Covebo Work Office Sp. Z.o.o.
 • Covbo Jobs Sp. Z.o.o.
 • Covebo Poland Z.o.o.

Usługi pomocnicze (takie jak zakwaterowanie)

 • EU Facility Services B.V.