Covebo Payroll & HR is in het bezit van een aantal certificeringen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Onderstaand een opsomming van de ABU, G-rekening en NEN.

NEN 4400-1
Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. De NEN 4400-1 is eveneens een essentieel onderdeel om als inlener gevrijwaard te kunnen worden van inlenersaansprakelijkheid.

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 een belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland en is de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Een ABU-lid moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben inleners en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend, is kwaliteit continu gewaarborgd.

G-rekening

Werken met een G-rekening (geblokkeerde rekening) komt voort uit de WKA. Deze bankrekening is geblokkeerd voor alle rekeningnummers, behalve die van de Belastingdienst. Men kan dus vanaf deze rekening alleen geld overmaken aan de Belastingdienst. Van deze G-rekening worden de premies sociale verzekeringen en loonbelasting aan de Belastingdienst betaald.